Samospráva - Oficiálna stránka obce Majerovce

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Samospráva

Samospráva

Obecný úrad je výkonným orgánom Obecného zastupiteľstva a starostu, zložený z pracovníkov obce. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu. Vnútorná organizácia úradu je upravená organizačným poriadkom obecného úradu schváleným Obecným zastupiteľstvom. Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce a to najmä:

 • zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy obce

 • zabezpečuje všetky úlohy vyplývajúce zo správy obce

 • pripravuje rozhodnutia starostu vydávané v správnom konaní, v daňovom a poplatkovom konaní

 • pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovania Obecného zastupiteľstva a komisií Obecného zastupiteľstva

 • organizačne a technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy, prenesených na obec

 • zabezpečuje výkon všeobecne záväzných nariadení obce,

Prácu Obecného úradu vedie a organizuje starosta obce alebo zástupca starostu obce v rozsahu vymedzenom Obecným zastupiteľstvom.

Mgr. Ján Sarváš

starosta obce

 • je predstaviteľom obce s najvyšším výkonným orgánom obce. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie sa končí zložením sľubu novozvoleného starostu. Spôsob voľby starostu upravuje osobitný zákon.


 • funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou

1. poslanca obecného zastupiteľstva,
2. zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený
3. štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou v ktorej bol zvolený,
4. predsedu samosprávneho kraja,
5. vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy,
6. podľa osobitného zákona


Poslanci obecného zastupiteľstva v rokoch 2018-2022
 • Ján Vasil (Nezávislý)

 • Ján Fabian (SME RODINA Boris Kollár)

 • Marián Gašpár (KDH)

 • Peter Fedor Ing. Bc. (KDH)

 • Erik Mikula (nezávislý)


Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce

 • a) určovať zásady hospodárenia, schvaľovať najdôležitejšie úkony

 • b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet.

 • c) schvaľovať územný plán

 • d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane

 • e) určovať náležitosti miestnej dane

 • f) vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov

 • g) uznášať sa na nariadeniach,

 • i) určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu a hlavného kontrolóra,

 • j) schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov obce.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky