Zverejňovanie 2020 - Oficiálna stránka obce Majerovce

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Zverejňovanie 2020

Samospráva > Zverejňovanie

Obecný úrad je výkonným orgánom Obecného zastupiteľstva a starostu, zložený z pracovníkov obce. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu. Vnútorná organizácia úradu je upravená organizačným poriadkom obecného úradu schváleným Obecným zastupiteľstvom. Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce a to najmä:

  • zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy obce

  • zabezpečuje všetky úlohy vyplývajúce zo správy obce

  • pripravuje rozhodnutia starostu vydávané v správnom konaní, v daňovom a poplatkovom konaní

  • pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovania Obecného zastupiteľstva a komisií Obecného zastupiteľstva

  • organizačne a technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy, prenesených na obec

  • zabezpečuje výkon všeobecne záväzných nariadení obce,

Prácu Obecného úradu vedie a organizuje starosta obce alebo zástupca starostu obce v rozsahu vymedzenom Obecným zastupiteľstvom.

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na internetovej stránke od 1.1.2011.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky